Privacy statement Stanfestens Advocatuur


Stanfestens Advocatuur verwerkt persoonsgegevens. Die gegevens worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en in overeenstemming met de privacyregelgeving.

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt bedoeld: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Stanfestens Advocatuur verwerkt persoonsgegevens die u als betrokkene aan ons heeft verstrekt, die wij in het kader van de dienstverlening hebben verkregen, die door derde partijen (waaronder wederpartijen) aan ons kenbaar zijn gemaakt, of die via openbare bronnen bekend zijn geworden. Wij dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, nationaliteit, geboortedatum en -plaats en geslacht;
 • Contactgegevens, waaronder e-mailadressen, postadressen en telefoonnummers;
 • Gegevens over door u gebruikte computers of mobiele apparaten, zoals IP-adres(sen);
 • In specifieke gevallen, kopie identiteitsbewijs, pasfoto of BSN-nummer;
 • Financiële gegevens, bankgegevens en BTW-nummers;
 • Alle andere persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij van u of van anderen verkrijgen in verband met de hierna genoemde doeleinden en grondslagen.

Doeleinden en grondslag verwerking persoonsgegevens

Stanfestens Advocatuur verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures, alsmede de advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • het versturen en innen van declaraties;
 • het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • werving en selectie van sollicitanten.

Stanfestens Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG, bestaande uit het uitvoeren van een overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichting, bij verkregen toestemming van betrokkene(n). Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Stanfestens Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Stanfestens Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Stanfestens Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Stanfestens Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Stanfestens Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Stanfestens Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Stanfestens Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Stanfestens Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn

Stanfestens Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Uw rechten

Een betrokkene kan Stanfestens Advocatuur verzoeken om de persoonsgegevens die over u heeft, in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, over te dragen, een u betreffende verwerking te beperken en het recht om tegen een verwerking bezwaar te maken. Verzoeken kunnen door een betrokkene worden ingediend door een e-mailbericht te sturen naar info@stanfestens.nl (of via postadres: Velperplein 23, 6811 AH Arnhem) en zullen in beginsel binnen een maand na ontvangst worden beoordeeld.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Stanfestens Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Statistieken en cookies

Stanfestens Advocatuur maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Stanfestens Advocatuur op bijvoorbeeld uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst. De cookies dienen ervoor om ons informatie te geven die nuttig is voor onze activiteiten, maar ook om het functioneren van onze website te verbeteren. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Stafestens Advocatuur verkocht aan derden.

U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

Stanfestens Advocatuur gebruikt de volgende type cookies:

Functionele cookies worden gebruikt om u als bezoeker de juiste functionaliteit en gebruiksbeleving te bieden. Zo slaan functionele cookies uw voorkeuren op voor onder meer taal en inlogstatus. Functionele cookies worden altijd geplaatst, nu deze essentieel zijn voor het goed functioneren van onze websites. Het niet geven van toestemming voor het plaatsen van cookies heeft geen gevolgen voor functionele cookies.

Analytische cookies: Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest
interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van een derde partij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.


Op de website(s) van Stanfestens Advocatuur zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Linkedin. Stanfestens Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy
statement van die derden door te lezen.

Aanpassingen privacy statement

Stanfestens Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar info@stanfestens.nl.

September 2021